Vihreä energia

Vihreä sähkö eli ympäristösähkö tukee kestävää energiantuotantoa. Mikään energiantuotantomuodoista ei ole sellaista, ettei siitä aiheutuisi ollenkaan haittaa. Vihersähkö perustuu siihen, että käytetään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Vihreiden arvojen suosio kasvaa koko ajan, joten myös vihersähköä eri vaihtoehtoineen on saatavilla enemmän kuin aikaisemmin. Ilmastonmuutosta ehkäistään hiilidioksidivapailla tuotantotavoilla. Uusiutuvan energian käyttö huomioi myös sen, että uusiutumattomien energialähteiden varastot tulevat loppumaan tulevaisuudessa. Ympäristösähköä suosimalla voi vaikuttaa suoraan ympäristön hyvinvointiin. Tärkein ympäristöteko on energian säästäminen energian tuotantomuodosta huolimatta ja pyrkiä mahdollisimman pieneen kokonaiskulutukseen. Lämmitys- ja sähkökulujen lisäksi tärkeää on huomioida kuljetuksiin, hankintoihin ja tuotantoprosesseihin menevää energiankäyttöä. Valitsemalla ympäristön huomioivan yrityksen tuotteita kuluttaja voi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.

Vihreä energia ei saastuta

Vihreällä energialla tarkoitetaan sellaista energiaa, jonka valmistus saastuttaa vähän tai ei ollenkaan ympäristöä ja energia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreää energiaa ovat maalämpö, tuuli-, aurinko- ja vesivoimalan energialla tuotettu energia sekä biomassan polttamisella, biokaasu sekä joissain tapauksissa myös jätteiden poltosta saatava energia. vihreää sähköä tuotetaan kotimaassa ja sillä on merkittävä työllistämisvaikutus. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä puolestaan materiaalikustannukset ovat työkustannuksia suuremmat. Uusiutuvia energianlähteitä käyttävässä sähköntuotannossa ei aiheuteta korjaamatonta haitta ympäristölle.

Riippumatta siitä, minkä sähköntarjoajan kanssa tekee sähkösopimuksen, tulee pistorasiasta kuitenkin aina samaa sähköä, joka on sekoitus eri tuotantomuodoista. Käyttämäänsä sähköön ei voi siis suoraan vaikuttaa, mutta valitsemalla vihreän energian tuotantomuodon voi tukea ympäristöystävällisen sähköntuotannon lisäämistä oman sähkönkäyttömäärän verran. Mitä useampi siirtyy vihreän energian suosimiseen, sitä suurempi vaikutus sillä on ympäristön kannalta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämällä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen sitä hillitsemällä. Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttämisen aiheuttamat haitat vähenevät. Ei pidä myöskään unohtaa luonnon monimuotoisuuden turvaamista tulevia sukupolvia ajatellen. Jokainen ihminen voi tehdä arjessaan pieniä ympäristötekoja, joista muodostuu osa suurempaa kokonaisuutta.

Mikään sähkön tuotantomuoto ei ole täysin ongelmaton luonnon kannalta. Eniten tähän voi vaikuttaa seuraamalla ja parantamalla omia sähkönkulutustottumuksiaan ja pyrkiä käyttämään sähköä mahdollisimman säästeliäästi. Ympäristöystävällisesti toimimalla huomioidaan myös muun energian kulutus, jätteiden kierrätys ja niiden vähentäminen.

Sähköyhtiöt myyvät vihreää sähköä eri tuotenimillä. Aurinko- ja tuulisähkön lisäksi voi ostaa esimerkiksi yhdistelmää, joka on sekoitus vedellä, auringolla, tuulella ja bioenergialla tuotettua sähköä. Sähkösopimus voi sisältää esimerkiksi lahjoituksen Itämeren suojeluhankkeeseen.

Ekoenergia-ympäristömerkki

Suomen luonnonsuojeluliitto on 34 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön kanssa ylläpitämässä Ekoenergia-ympäristömerkkiä energialle. Suomessa ei ole muita energian ympäristömerkkejä. Ekoenergia merkki voidaan myöntää uusiutuvista energianlähteistä tuotetulle energialle silloin kun merkin myöntämisperusteiden kriteerit täyttyvät. Merkki voidaan myöntää tuulivoiman-, aurinkoenergian-, aaltovoiman, geotermisen energian tai vesivoiman muodostamalle energialle. Vuosittaisilla auditoinneilla varmistetaan, että kriteerit ovat täyttyneet. Merkin tarkoituksena on johdattaa kuluttajia tekemään ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäisiä energiavalintoja sekä lisätä tietoisuutta energiantuotannon aiheuttamista ympäristöhaitoista. Uusiutuvan energian ostaminen lisää suoraan myös uusiutuvan energian tuotantoa. Ekoenergia-merkin juuret ovat Norppaenergiamerkissä, joka otettiin käyttöön sähkömarkkinoiden vapautuessa. Silloin kuluttajat saivat kilpailuttaa energiayhtiöitä.